• Manas Kumar Mishra +91 9234500662 
  • Chandrashekhar Jha +91 9204625620 
  • Ashok Kumar Mishra +91 9431965753
  • Raman Chaudhary +91 9123294719
  • Email ID pramhanslaxminathgoswamisamiti@gmail.com 
  • Email ID manaskumarmishra1@gmail.com